Individuálny žiacky projekt

Za "absolventskú" prácu vzdelávacieho programu Brána k projektom   každého ôsmaka možno považovať jeho vlastný individuálny projekt na ľubovoľnú tému, ktorá bude reprezentovať jeho záujmy, postrehy, prípadne riešenia problémov a bude smerovať ku konkrétnemu produktu.


Žiaci si môžu pre svoju prácu vybrať jeden z typov projektov:

Tvorivý projekt

smeruje k tvorivému produktu ako napr. model, maľba, kolekcia, rôzne výrobky... a iným produktom využívajúcim tvorivé techniky realizácie ako napr. choreografia - tanec, napísanie knihy, vytvorenie scenáru a filmu, vlogu, nacvičenie divadelného predstavenia, zloženie hudby...

Experimentálny projekt

smeruje k  navrhovaniu riešení nejakého sledovaného problému alebo jeho výskumu. Produktom praktického projektu je napr. výskum verejnej mierky prírodných úkazov, fyzikálny pokus, ale i organizácia zbierky, výcvik psa či pestovanie avokáda, organizácia súťaže, koncertu...

Spravodajský projekt

smeruje k produktu, ktorým žiak predstaví niečo, čo pokladá za dostatočne dôležité, aby o tom vedelo čo najviac ľudí a to reportážnym, dokumentačným spôsobom. Za spravodajský projekt možno pokladať napr. videoreportáž o tanečnom klube, o nejakom športe, krajine, dejinnej udalosti, komentovaná interaktívna prezentácia...


Aký je rozdiel medzi projektom a referátom?

Projekt nie je to isté ako referát, pre lepšie pochopenie uvádzame základné charakteristiky a rozdiely:

Referát

  • predstavuje len zhrnutie údajov, súhrnnú informáciu o nejakej udalosti, osobe, veci
  • o informáciách reprodukuje všeobecný názor, vedomosti
  • zväčša sa na udalosť, osobu, vec pozerá len z jedného hľadiska /napr. historicky, umelecky, vedecky a pod.
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky