Vzdelávací program - Brána k projektom

Na Základnej škole, Námestie mladosti 1, v Žiline venujeme osobitnú pozornosť rozvoju osobnosti, kariérnym a podnikateľským zručnostiam, ako aj sociálnym a občianskym kompetenciám prostredníctvom vzdelávacieho programu - Brána k projektom. Žiakom nastavujeme zameranie výkonov počas vyučovania tak, aby sme podporili ich:

 • zvedavosť a radosť z objavovania (inovatívnosť, kreativitu, originálnosť, experimentovanie, umelecké vnímanie)
 • schopnosť celoživotne sa učiť - samovzdelávať sa, sledovať vlastný rozvoj pre schopnosť prispôsobiť sa zmenám
 • zručnosť komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, schopnosť štruktúrovať myšlienky
 • zručnosť prezentovať výsledky svojej práce s ohľadom na cieľovú skupinu a zámer vlastnej činnosti - projektu
 • kompetenciu kritického myslenia - čítanie s porozumením, schopnosť dokázať rozlišovať manipuláciu
 • hlbšieho vnímania svojho okolia (citlivý prístup k odlišnostiam, pomoc a solidarita, občianska angažovanosť, uchopenie globálnych súvislostí, ohľaduplnosť voči životnému prostrediu, vnímanie udržateľného rozvoja)

"Cieľom vzdelania nie sú vedomosti, ale schopnosť konať."

Herbert Spencer

So zámerom naplniť spomínané oblasti rozvoja žiakov sme v školskom roku 2011/2012 vytvorili osobitný vyučovací program pre 8. ročník ISCED 2 s pôvodným názvom Projekty a prezentácie, ktorý má dnes pomenovanie Brána k projektom.

Podstata vzdelávacieho programu tkvie v ročníkovom individuálnom žiackom projekte, ktorý žiaci vytvoria prostredníctvom vlastnej samostatnej organizácie práce riadenej rôznymi čiastkovými úlohami smerujúcim k:

 • vnímaniu problémov vo svojom okolí, ktoré by žiaci mohli zmeniť alebo na ne svojou prácou upozorniť, zručnosť problém správne pomenovať, formulovať tému a cieľ projektu
 • vypracovaniu harmonogramu svojich prác a prevzatiu zodpovenosti za ich realizáciu,
 • riadeniu seba samého - k samostatnému selfmanagmentu, stanovovaniu a napĺňaniu čiastkových cieľov,
 • získaniu potrebných informácií a spracovaniu ich s konkrétnym zámerom,
 • schopnosti odlišovať kvalitné a manipulatívne zdroje informácií,
 • zručnosti argumentácie, parafrázovania a citácie v písomnej dokumentácii žiackeho projektu
 • vytvoreniu reálneho užitočného produktu, ku ktorému bude celá projektová činnosť žiaka smerovať,
 • prezentácii svojej práce písomnou aj verbálnou formou použitím informačných technológií.

Od školského roka 2011/2012 sa v rámci programu Brána k projektom organizuje i súťaž Projektový deň o najlepší projekt "absolventov" programu Brána k projektom. Celoškolskému kolu predchádzajú triedne kolá súťaže, z ktorých sú do finále nominovaní tí najlepší daného ročníka.

Nomináciu žiakov do finále sme v školskom roku 2014/2015 rozšírili o možnosť zapojenia žiakov iných škôl, aby si ôsmaci mohli porovnať svoje schopnosti i so širším prostredím, ako len na pôde školy.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky