V prípravnej fáze svojho individuálneho projektu  hlbšie porozmýšľaj nad svojou témou, ktorú si si vybral pomocou myšlienkovej mapy a vytvor si svoj vlastný harmonogram práce realizácie produktu.


Myšlienková mapa

Myšlienková mapa ti pomôže vidieť celkový obraz. Dáva všetko do súvislostí a umožňuje ti zvládnuť projekt. Vďaka myšlienkovej mape bude tvoj projekt kreatívnejší, lepšie organizovaný, bude sa ľahšie riadiť a ušetrí ti veľa času. Ako vytvoriť myšlienkovú mapu?

Vytváranie myšlienkovej mapy je ľahké. Pamätaj si týchto päť jednoduchých krokov:

 1. Použi čistý list nelinajkového papiera a farebné ceruzky. Papier umiestni naležato.
 2. Do stredu stránky nakresli centrálny obrázok, ktorý predstavuje tvoj produkt. Používaj farby, inšpiruješ tým svoj mozog. Čím väčšiu pozornosť venuješ obrázku, tým viac sa budeš sústrediť, koncentrovať a tvoj mozog sa "rozbehne".
 3. Nakresli niekoľko čiar - vetiev vychádzajúcich z tohto stredového obrázku, vždy jednu pre každú hlavnú tému. Čiary zakresli zakrivené - nenuď svoj mozog rovnými čiarami, pôsobia stroho a neprívetivo. Pozdĺž čiar - vetiev napíš názvy tém /vytvoríš tak prvú úroveň myšlienkovej mapy/ - názov témy sa snaž sformulovať do jedného kľúčového slova alebo slovného spojenia. Dlhý text nad vetvami pôsobí neprehľadne a brzdí myslenie. Píš vždy iba pozdĺž vetiev.
 4. Namiesto písania poznámok na konci vetiev vytvor obrázky sumarizujúce myšlienku, alebo jednoducho nakresli len obrázok, ktorý ťa napadá, aby si udržal svoj mozog v sústredení a v tvorivej nálade. Pri kreslení ilustračných obrázkov ťa určite napadnú ďalšie a ďalšie dôležité veci pre tvoj projekt a produkt. Obrázky by mali byť čo najvtipnejšie a najfarebnejšie - využiješ tak obe strany mozgu. Ako hovorí staré čínske príslovie, jeden obrázok vydá za tisíc slov.
 5. Od každej z týchto hlavných myšlienok môžeš nakresliť ďalšie čiary, ktoré sa rozvetvujú ako vetvy stromu. Doplň svoje myšlienky aj ku každému podriadenému pojmu. Tieto vetvy druhej úrovne budú predstavovať detaily. Ak je potrebné, vytvor si ďalšie a ďalšie úrovne.

Pamätaj, že nejde o umelecké stvárnenie. Nerob si starosti, že nevieš kresliť. Na myšlienkovej mape je najdôležitejší moment nápadov a asociácií - súvislostí. Nechaj svoj mozog pracovať tvorivo a slobodne.


Plán projektu

V úlohe - "Plán projektu" - vypracuješ myšlienkovú mapu a spracuješ si harmonogram práce na svojom projekte - produkte. Mysli na to, že plán spracovávaš predovšetkým pre seba, aby si mal prehľad, nie pre pani učiteľku alebo preto "aby si to nejako odovzdal"! Touto úlohou sa učíš premyslieť a plánovať svoju činnosť, rozdeľovať konečný cieľ na jednotlivé zmysluplné kroky!

Túto zručnosť budeš potrebovať aj vo svojom reálnom živote, aby si ušetril kopu času, ktorú by si stratil robením zbytočností, a tiež aj kopu peňazí, ktoré by si utratil za veci, ktoré nepotrebuješ alebo o nich zistíš, že nesedia, majú zlý rozmer, farbu, materiál a pod.

Aké hlavné vetvy myšlienkovej mapy máš použiť pri vypracovaní úlohy "Plán môjho projektu"?

 1. TÉMA - V tejto časti sa predbežne zamysli nad bodmi, ktoré spracuješ v teórii svojho projektu. Aké oblasti, rozpracuješ, aby si svoj produkt čo najviac priblížil? Aké ďalšie podrobnosti, súvislosti je potrebné uviesť? Čo alebo kto ťa inšpiruje? Čo všetko by si mal zistiť, aby bol tvoj produkt naozaj použiteľný a mal svoj zmysel? Pamätaj, že po prečítaní teórie k tvojmu projektu by si každý mal rozumieť, prečo si sa pre spracovanie svojho produktu rozhodol a ako veľmi danej téme rozumieš.
 2. CIEĽ - Čo je tvojím cieľom urobiť? Čo chceš dosiahnuť? Koho chceš osloviť? Prečo to pokladáš za dôležité?
 3. PRODUKT - Čo bude tvoj produkt? Na čo sa bude používať? Akú bude mať formu - aký bude mať tvar? Čo budeš pre vytvorenie produktu potrebovať, aký materiál? Čo je na produkte iné a nové v porovnaní s tým, čo poznáš?
 4. ZDROJE - Aké typy zdrojov budeš potrebovať? Texty? Obrázky? Filmy? Zvuky? Pozorovanie? Kde ich budeš čerpať? Ako ich budeš čerpať? Oslovíš aj nejakých odborníkov - ľudské zdroje? Ako? Ako ich budeš archivovať - ako si ich budeš odkladať, aby si sa k nim vedel vrátiť a nestratil si ich? Ako budeš svoje zdroje triediť?
 5. SPRACOVANIE - Čo sa budeš musieť naučiť, aby si svoj produkt vedel vyrobiť? Na koho sa obrátiš o pomoc? Ako budeš svoj produkt prezentovať? Čo k tomu budeš potrebovať? Budeš si musieť zaznamenávať aj priebeh svojej činnosti - fotkami, filmom? Ako to urobíš?

V ďalšej časti vypracuješ s pomocou svojho konzultanta harmonogram konkrétnych krokov - úloh, ktoré budeš postupne plniť na to, aby si sa dopracoval ku konkrétnemu produktu. Nezabudni uviesť i konečné termíny uskutočnenia jednotlivých úloh, aby tvoj plán mal na všetko dosť času.

Na druhej strane formuláru pre Plán projektu nájdeš odseky pre súhrnnú charakteristiku svojho ročníkového projektu, ktoré je tiež potrebné vypracovať pred odovzdaním.

Úloha - "Plán môjho projektu"


Vytvoriť plán projektu, v ktorom uvedieš meno svojho konzultanta, vypracuješ myšlienkovú mapu, spracuješ charakteristiku celkového projektu a navrhneš harmonogram krokov k realizácii produktu.

Vypracovaný plán projektu - produktu odovzdáš na kontrolu do 04. novembra 2019 svojej pani učiteľke predmetu BKP. Plán môžeš odovzdať i priebežne, aby ti ho pani učiteľka ohodnotila a vrátila ti ho pre tvoju ďalšiu prácu.

Mysli na to, že svoj produkt projektu by si mal realizovať najneskôr v priebehu vianočných prázdnin, aby si sa po prázdninách mohol sústrediť už len na písomnú dokumentáciu k tvojmu projektu, v ktorej budeš uvádzať základné informácie k téme tvojho projektu, opis činností, ako si produkt vyrábal, prečo si ho vyrábal, čo si k nemu potreboval, čo si o produkte zistil, čím si sa inšpiroval a pod.

Kritéria hodnotenia "Myšlienkovej mapy a charakteristiky projektu":

 • vyplnenie základných údajov /meno, názov/
 • spracovanie myšlienkovej mapy /farebnosť, podrobnosť - centrálny obrázok - budúci produkt + vetvy - téma, cieľ, produkt, zdroje, spracovanie, minimálne spracovanie v dvoch úrovniach/
 • zaradenie k typu projektu a zdôvodnenie zaradenia
 • sformulovanie zámeru-cieľa projektu
 • uvedenie zdrojových informácií pre projekt /min. 5 zdrojov/
 • stručný opis predbežného produktu /min. 3 vlastnosti budúceho produktu, napr. torta - ovocná, v tvare školského loga, vo veľkosti 50x50 cm.../

Kritéria hodnotenia "Plánu práce":

 • vyplnenie mena konzultanta
 • znenie konkrétnych úloh harmonogramu a určenie termínov naplnenia
 • vyznačenie dátumu začatia práce na projekte a jeho ukončenia
 • dodržanie termínu odovzdania - kontroly spracovania plánu projektu /xx. november 2019/
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky