Hľadanie informácií

Vďaka myšlienkovej mape by si už mal mať premyslené, aká bude tvoja téma, cieľ a produkt ročníkového projektu. Dostávame sa do ďalšej fázy tvojej práce - ideme pohľadať vhodné zdroje informácií.

Zdroje informácií nebudeš potrebovať len na spracovanie samotného produktu, ale aj na vypracovanie dokumentácie celého projektu - tzv. projektovej dokumentácie.

V našom programe Brána k projektom dokumentáciu delíme na 2 hlavné kapitoly. V prvej zachytíš aktuálny stav, ako je daná oblasť-téma tvojho projektu riešená, prípadne čo všetko už bolo v danej oblasti-téme uskutočnené ešte pred vznikom tvojho produktu. V druhej opíšeš výsledný produkt, jeho spracovanie a praktické využitie.


Zamerajme sa teraz na hľadanie informácií. Určite si už skúsený "hľadač" informácií pre rôzne referáty, či projekty, ktoré si do dnešného dňa odovzdal. Obyčajne si čerpal z nejakého zdroja, v ktorom si našiel odpovede na otázky k danej téme.

Informácie, ktoré budeš hľadať a ktoré použiješ do svojho textu v dokumentácii projektu by mali každému, kto si ich prečíta, pomôcť pochopiť, prečo si sa práve rozhodol pre túto tému, napr. čo je nej tak veľmi zaujímavé, alebo ako je téma vlastne pre ľudí významná... čo sa v tejto téme už zistilo, aké sú v tejto téme známe osobnosti, spoločnosti...

Aby čitateľ tvojej dokumentácie lepšie chápal aj spracovanie tvojho produktu, môžeš pohľadať informácie o vhodnom materiáli spracovania, o možnostiach ako všelijako sa daná téma dá spracovať, vnímať...

Pohľadaj rôzne dôležité fakty tak, aby vždy nejako súviseli s tvojím produktom.


Hodnotenie zdrojov informácií

Všetky zdroje informácií, ktoré vieš použiť pre svoj projekt, si si uložil a teraz sa ideme pozrieť nakoľko sú tieto zdroje hodnotné.

Žijeme v dobe informačnej explózie, kde sa odvšadiaľ na nás valí nekonečné množstvo informácií rôznej hodnoty, rôznej kvality, ako ich odlíšiť? Použi naše "Sito hodnotenia", ktoré vychádza z metódy hodnotenia informačných zdrojov - REVIEW.

Úloha - "Informačné zdroje"


Zadanie úlohy a kritériá hodnotenia hľadaj v školskom portáli Edupage. Vypracovaný zoznam informačných zdrojov odovzdáš na kontrolu do 20. novembra 2019 svojej pani učiteľke predmetu BKP.

Mysli na to, že informačné zdroje musia súvisieť s témou tvojho projektu a ich hodnotenie máš formulovať z troch hľadísk podľa Sita na hodnotenie informačných zdrojov /z hľadiska autora, zdroja a publika/.

Tvorba argumentu

Pri rozhovoroch (dialógoch) nielen v reálnom ale i virtuálnom svete často o niečom diskutujeme. Vyjadrujeme svoje názory, postoje k určitým udalostiam, či javom okolo nás. Svoje názory obhajujeme, zdôvodňujeme, dokazujeme. Chceme niekoho presvedčiť o správnosti nášho názoru - používame argumenty.

Argumentovanie je skutočné umenie. Ten, kto vie argumentovať, v komunikácií používa argumenty - teda tvrdenia podložené dôkazmi a nielen vnútorné pocity a nejaké "...lebo si to myslím". Používa také vetné spojenia, ktoré majú "hlavu i pätu", čiže dohromady dávajú zmysel a tomu, kto ho počúva, pomáha lepšie pochopiť, prečo si myslí to, čo si myslí.

Argumenty nás trénujú v kritickom myslení, aby sme sa nestali obeťami manipulácie. Zároveň nás vychovávajú k zrelému prejavu, bez zbytočných emócií, ktoré často viac zraňujú, ako by pomohli dosiahnuť komunikačný zámer.

Každý človek je schopný argumentovať. Presvedčivý argument môžeme predložiť v kuchyni, na súde, v zamestnaní, v škole - všade. Naučiť sa hovoriť so svojimi súrodencami, spolužiakmi, kamarátmi, rodičmi, susedmi, ale tiež ich počúvať, výrazne ovplyvní efektivitu našej vzájomnej komunikácie.

Poďme teda spolu odhaliť kúzlo argumentovania. Neboj, kriticky myslieť, počúvať druhých a vyjadrovať sa, je naozaj možné. Stačí sa vedome vyhýbať argumentačným chybám, o ktorých sa dozvieš bližšie v nasledujúcom videu.

Poďme sa teraz pozrieť na štruktúru argumentu trošku podrobnejšie. V nasledovnej prezentácii si na konkrétnej ukážke vysvetlíme, ako tvoriť silný presvedčivý argument. Argument v ukážke ako príklad odpovedá na otázku, či je dobrý nápad, aby sa na školách zaviedli školské uniformy.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky